header

תוצאות חיפוש עבור: ''


כ"ט בנובמבר

ההחלטה התבססה על מסקנות הרוב של חברי "הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל" (ועדת אונסקו"פ). הוועדה הגישה את מסקנותיה לאו"ם, ב-31 באוגוסט 1947. בעצרת האו"ם, שנפתחה בספטמבר 1947, התקיים דיון ארוך ומפורט בתוכנית החלוקה, במסגרת ועדת משנה מיוחדת שהוקמה לצורך העניין. ועדה זו גם דנה באופן היישום של תוכנית החלוקה והחליטה להקים ועדה ביצועית […]


לגיטימציה

כל מה שרצית לדעת על קבלת היתר בניה בדיעבד למבנה/חלקי מבנה ללא היתר הזקוקים להסדרה ביאור מהו היתר בניה? היתר הבניה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך ביצוע עבודות בניה הטעונות היתר. או למבנים חדשים או בעת לגיטמציה לקבל היתר בדיעבד בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה שנקבעו בתב"ע.. ההיתר […]


פורטל דיירים


חברות אחיות

 


השותפים שלנו

   


החלטות רמ"י 2019


שימושים חורגים בנחלות ומשקי עזר

מאת: מרום גולי, כלכלן ושמאי מקרקעין – חברת נחלת אבות לרשות מקרקעי ישראל (רמ“י) עומדת זכות מכוח היותה מנהלת הקרקעות שבבעלות המדינה, רשות הפיתוח וקק“ל, לחייב חוכר או בר-רשות בדמי שימוש בגין שימוש בלתי מורשה במקרקעין. כך לדוגמא, בהסכם המשבצת עם האגודה נקבע בסעיף 19 א‘ כי אסור לחבר אגודה לבנות מבנה כלשהו ו/או להוסיף […]


היטל השבחה בנחלה חקלאית

מאת: מרום גולי, כלכלן ושמאי מקרקעין – חברת נחלת אבות היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעלים של מקרקעין או מחוכר לדורות בעקבות שינוי תכנוני שאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, והביא בכך לעלייה בשווי המקרקעין. השינוי התכנוני מבוצע על ידי מתן אחד מהאישורים הבאים: אישור תוכנית בניין עיר, אישור הקלה או אישור שימוש […]


איך לפצל מגרש מגורים מנחלה?

מאת: מרום גולי, כלכלן ושמאי מקרקעין – חברת נחלת אבות רשות מקרקעי ישראל בהחלטת מועצה מספר 1553 (בעבר 1523) מאפשרת לבעלי נחלות חקלאיות לפצל מגרש מחלקת המגורים של הנחלה ולחתום לגביו על חוזה חכירה. עד לא מכבר בעלי הנחלות נדרשו למנות בן ממשיך אחד, שיקבל את מלוא הזכויות בנחלה וזאת בהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל. […]


הצעת תיקון החלטה 1458

תעסוקה לא חקלאית בנחלה הצעת תיקון החלטה 1458 מאת: יוסי פרייברון – שמאי מקרקעין, חברת נחלת אבות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 הונחה על שולחן המועצה הצעת החלטה לעידוד הסדרת הפעילות הלא מוסדרת בנחלות ככל ואלו פעילויות לא חקלאיות בחלקת המגורים של הנחלה. ההחלטה שטרם קיבלה תוקף מציבה מספר תנאים לקבלת ההקלות : 1. […]