header

מדידות לצורך רישום

גוש רשום – הסדר קרקעות
גוש רשום הוא שטח מוגדר במקרקעין המכיל בתוכו חלקות והמהווה יחידה למדידה ולרישום.
רישום של גוש מתבצע בתהליך ההסדר באמצעות  המרכז למיפוי ישראל מפ"י.
בישראל יש כ-15,000 גושים.

נחלת אבות - מדידות לצורך רישום

גוש רשום (לפתיחת התמונה מוגדלת לחץ עליה)

גוש שומא

גוש לא רשום / מוסדר שנוצר לפני קום המדינה  ע"י האנגלים – לצורך חישובי מס בלבד.

נחלת אבות - מדידות לצורך רישום 1

גוש לא רשום / מוסדר שנוצר לפני קום המדינה (לפתיחת התמונה מוגדלת לחץ עליה)

המרכז למשבצות חקלאיות הוקם בשנות ה 70 ומטרותיו:

1.  רישום החלקות של בעלי הנחלה בטאבו על שם המדינה.
2.  חוזה בין בעל הנחלה ובין מנהל מקרקעי ישראל.
3.  רישום חכירה על שם בעל הנחלה.

התוצאה:

1. ברוב המושבים הוכנה תב"ע ותוכנית לצרכי רישום.
2. החלקות נרשמו על שם מדינת ישראל.
3. לא נחתמו חוזים בין בעלי הנחלות למנהל מקרקעי ישראל ולא נרשמה חכירה פרט למושב אחד – מושב בן עמי שבצפון ישראל.

הכנות מקדימות להשגת המטרות:

  1. בדיקת הגבולות שנקבעו מול המצב הקיים בשטח.
  2. טיפול ושינוי גבולות בהליך של תב"ע , תוכניות לצרכי רישום ורישום הפרצלציה
    (החלקות החדשות).
  3. הסדרת המבנים שניבנו ללא היתר (במידה ויש) , כתנאי בסיסי לתחילת
    תהליך הפיצול שיהיה בהמשך.
  4. תהליך פיצול נחלות במושבים הינו ארוך וממושך ודורש עקביות והתמדה .
נחלת אבות - דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים להסדר

דרישות מיפוי ותיכנון ע"פ החלטה 328 (לפתיחת התמונה מוגדלת לחץ עליה)

נחלת אבות - דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים להסדר 979 1155

דרישות מיפוי ותכנון ע"פ החלטה 979/1155 (לפתיחת התמונה מוגדלת לחץ עליה)

 

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים להסדר ע”פ החלטה 328
מושב אשר מעוניין להיכנס להסדר עפ”י החלטה 823 – חתימת חוזי חכירה פרטניים מול בעל הזכויות בנחלה, רישומו בטאבו וחוזה חכירה ליתרת שטח המשבצת עם האגודה, יצטרף להסדר רק כאשר יש תוכנית לצורכי רישום תצ”ר רשומה עם חלוקה רשומה לפי תב”ע אחרונה שחלה על חלקות א’ של המושב.
התנאים הנ”ל חלים גם על בעלי נחלות הרוצים לקבל חוזה פרטני על חלקה ב’ .

1. דף מידע תכנוני עדכני מהועדה המקומית המפרט את התכניות התקפות וזכויות הבניה.
2. על האגודה החקלאית להמציא לרשות מפת מדידה מפת נייר + קובץ DWG ע”פ המפרט הבא:

א. מפה מצבית של כל חלקות א’ של המושב, בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנ”מ שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה פוטוגרמטרית 8 קרקעית, והכול בהתאם לתקנות המודדים התקפות.

ב. יש לסמן ע”ג המפה את החלוקה בין איזור המגורים והשטח החקלאי ע”פ התכנית התקפה.

ג. יש לסמן את כל המבנים הקיימים והשימוש בהם, יש לציין אם קיים היתר כחוק ואם קיימות חריגות מול חלקות סמוכות.

ד. רקע גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקות א’ (ע”פ פרצלציה רשומה)

על יתרת שטח הקבע של המושב (חלקות ב’ ו-ג’) ייחתם חוזה חכירה ארוך טווח עם האגודה אשר יוכל להירשם בלשכת רישום המקרקעין, במידה והשטח הנותר מורכב מחלקות בשלמות.
לא תירשם בטאבו חכירה על חלקות בחלק.
בגין שטחים עודפים, מעבר למשבצת התיקנית, ככל שקיימים, יחתמו חוזים זמניים.

 

דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים להסדר ע”פ החלטה 1355
כל בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר ע”פ החלטה 1355, שבמושבו קיימת פרצלציה רשומה של חלקות א’, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:

1. מפת מדידה -מפת נייר + קובץ DWG ע”פ המפרט הבא:

א. מפה מצבית של חלקה א’ של הנחלה, בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנ”מ שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה קרקעית של פרטים בקרבת הגבולות. כולל סימון חריגות באם קיימות מול חלקות סמוכות.

ב. גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקה א’ על פרצלציה רשומה

ג. סימון הקו הצהוב של פי תב”ע בתוקף מגדיר את איזור המגורים -פוליגון סגור עם חזית מלאה לדרך.

ד. סימון חלקת המגורים להיוון, אם השטח הצהוב יותר מ-2.5 דונם , פוליגון סגור עם חזית מלאה לדרך אשר תוחם בתוכו את כל המבנים שמשמשים למגורים וכן פל”ח במידה וקיימים.

ה. טבלת שטחים לשטח בתחום הקו הצהוב + שטח חלקת המגורים.

ו. טבלה ממוספרת לכל המבנים עם השימושים בפועל והשטח הבנוי. לציין באם קיים היתר כחוק.

2. דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית המפרט את התכניות התקפות וזכויות הבניה. דף המידע יפרט גם באם קיימות תכניות בהכנה (תוכנית אב, תוכנית מתאר וכיו”ב) או מידע תכנוני אחר ככל שקיים.

3. הצהרת האגודה לעניין מספר יח”ד הכולל במושב ע”פ תמ”א 35.

חברות שיווק וקידום