header

היבטי מיסוי מקרקעין

היבטי מיסוי מקרקעין פיצול נחלה לפי החלטה 1532:

פיצול נחלות

מס רכישה
על תשלום דמי רכישה או דמי פיצול יחול מס רכישה.
הבסיס לחישוב מס הרכישה.
מועד תשלום מס הרכישה.
שיעור מס הרכישה ואפשרות הפחתתו במקרה של קבלת היתר תוך 24 חודשים מרכישת הזכויות/פיצול.

 

המס החל במכירה לצד שלישי:

 

מס שבח
חשיבות היכולת לפצל את חלקת המגורים לאור השינוי בתנאי הפטור ממס שבח החל מיום 01.01.2014

קבלת פטור ליחידת המגורים הראשית בשווי מקסימלי איזו מכירה תחויב במס שבח שיעורי מס שבח נקבעים על פי מועד הרכישה.
שיעורי מס השבח ביחס לחלקת המגורים בהעדר פטור ממס שבח:

ביחס לנכסים שנרכשו עד לשנת 1960- יחול שיעור מס היסטורי סעיף 48א. (ד)  לחוק קובע שיעורי מס היסטוריים שבעבר התחילו מ12% מס אך כיום שיעור זה עולה בהדרגה כל שנה.

 כך לדוגמא מי שרכש הזכויות בנחלה בשנת 1948 או קודם לכן שיעורי המס ההיסטורי יהיו כדלקמן:
בשנת 2013 –  15%
בשנת 2014- 17%
בשנת 2015- 19%
בשנת 2016- 21%
בשנת 2017- 23%.
לאחר מכן מס בשיעור רגיל (25%)

ביחס לכל שנת רכישה לאחר 1948 יהיה המס גבוה יותר.

ביחס לנכסים שנרכשו  בין יום 01.01.1960 ליום 07.11.2001 יחול מס משוקלל שיקבע לינארית באופן הבא:
ביחס לתקופה שעד 07.11.2001 יחול מס בשיעור מדרגת המס המירבית כיום 48%.
מיום 07.11.2001 ועד ליום 01.01.2012 שיעור מס של 20%.
החל מיום 01.01.2012 שיעור מס של 25%.

ביחס לנכסים שנרכשו  לאחר 07.11.2001  ועד 01.01.2012 יחול מס משוקלל שיקבע לינארית באופן הבא:
מיום 07.11.2001 ועד ליום 01.01.2012 שיעור מס של 20%.
החל מיום 01.01.2012 שיעור מס של 25%

ביחס לנכסים שנרכשו  לאחר 01.01.2012
שיעור מס של 25%

 

המס שיחול על מכירת היחידה המפוצלת:
מכירה לצד שלישי.
טענה אפשרית – מועד הרכישה של הזכויות במגרש שפוצל הינו מועד עסקת הפיצול עם המינהל.
היתרונות:
מס בשיעור 25% על הרווח בלבד.
אין מס על רווח אינפלציוני.

מכירת מגרש הפיצול בלבד לקרוב.

מכירה בעסקת קומבינציה.

חברות שיווק וקידום