header

החלטה 1553 –עדכון להחלטה 1523- עיגון זכויות בחלקת המגורים בנחלה

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים.

החלטה 1553עדכון להחלטה 1523עיגון זכויות בחלקת המגורים בנחלה.

רשות מקרקעי ישראל החליטה בהחלטה 1464 ולאחריה בהחלטה 1523 לאפשר לבעל הנחלה לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל "בעל חוזה חכירה מהוון".

החלטה 1553 מעדכנת החלטות קודמות בעיקר לגבי אזורי עדיפות ואזורי קו עימות ואומרת שעל כלל התשלומים לרשות מקרקעי ישראל יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית למעט על התשלום הראשון בגובה 3.75% מערך חלקת המגורים בנחלה לזכויות בניה של 375 מ"ר. באזור עוטף עזה ישלמו 3.75% מערך הקרקע עם זכויות של 215 מ"ר בלבד.

עלי לציין שההנחות מוגבלות בגובה שווי של 450,000 ₪ לקרקע ליח"ד אחת  ול 900,000 ₪ ל 2 יחידות דיור ברכישת כל חלקת המגורים. ביישובי קו עימות אין תקרה להנחת האזור.

לאור ההחלטה ביישובי עוטף עזה ישלמו דמי חכירה בשיעור של 3.75% בלבד מערך הקרקע לזכויות של 215 מ"ר וביישובי קו עימות ישלמו דמי חכירה בגובה של 3.75% בלבד משווי הקרקע לזכויות של 375 מ"ר.

החלטה 1553 המיושמת כיום, קובעת את התנאים לחתימה על חוזה חכירה לדורות על חלקת המגורים בנחלה במקום הסכמי בר רשות הקיימים כיום.

רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לבעלי הנחלות לקבל חוזה חכירה על חלקת המגורים, שהמשמעות שלה היא שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בדבר חיוב הרצף הבין דורי,  השבת קרקע לרשות בעת שנוי יעודה, אפשרויות בנייה, פיצול מגרש ועוד.

עיגון הזכויות בחלקת המגורים ייעשו בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה.

חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה תמשיך לחול על כלל החוכרים בין אם מצטרפים להסדר ובין אם לא.

התנאים לכניסה להסדר הינם:

  • רישום חלקה א' בספרי מירשם המקרקעין ("טבו") כיחידת רישום נפרדת. או כדי להתחיל את ההליכים – הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית או לכל הנחלות במושב.
  • הסדרת ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה לרבות תשלום בגין תקופת עבר.

חלקת המגורים הוגדרה בהחלטה כשטח רציף של 2.5 דונם המיועדים למגורים על פי תכנית בניין עיר תקפה. שטח חלקת המגורים כולל את שטח הפל"ח ( פעילות לא חקלאית).  אם חלקת המגורים גדולה מ 2.5 דונם ניתן להוון אותה – בתשלום של 91% משווי המקרקעין העודפים. אם חלקת המגורים קטנה מ 2.5 דונם, ניתן להשלימה בשטח רציף, ביישובי עדיפות לאומית ניתן להשלים גם בשטח לא רציף אם אין אפשרות אחרת.

תנאי לכניסה להסדר הינו תשלום של 3.75% משווי חלקת המגורים לזכויות של 375 מ"ר שהוגדרו כהיקף בניה בסיסי .

עם ההצטרפות להסדר תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.

חוכר שיבקש לבנות מעבר להיקף הבניה הבסיסי ועל פי תכנית תקפה, ישלם דמי היוון על הבניה שמעבר ל 375 מ"ר 91% משווי הזכויות הנוספות.

חוכר שהצטרף להסדר ושילם 3.75% כאמור יוכל לפצל מגרש כפוף לתכנית קיימת, כפוף לתשלום של 33% מערך המגרש המפוצל בניכוי ה 3.75% ששולמו עם הכניסה להסדר. זכויות המגרש המפוצל יהיו לפחות ל 160 מ"ר בניה, שטח המגרש המפוצל והזכויות שעליו יופחתו מיתרת הזכויות של הנחלה.

חוכר יכול גם לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים תמורת 33% משווי הזכויות הקיימות והעתידיות בחלקת המגורים וזאת במקום תשלום דמי כניסה להסדר, במידה וכבר שילם דמי כניסה יקוזז התשלום מדמי הרכישה.

במידה ובנחלה הועברו הזכויות בעבר ושולמו דמי הסכמה, אם העברה בוצעה לאחר 1.1.1993 דמי הרכישה יעמדו על 20% בלבד משווי הקרקע במקום 33%, אם ההעברה בוצעה לפני התאריך הנ"ל יקוזז מתשלום דמי הרכישה 80% מדמי ההסכמה ששולמו בעבר אך בכל מקרה לא יפחת תשלום דמי הרכישה מ 20%.

במידה והחוכר ירצה להקים פל"ח, הפל"ח יוקם על חלקת המגורים תמורת תשלום נוסף של 91% מערך הקרקע לפל"ח או 46% במידה ושולמו היטלי השבחה בגין הפל"ח. בכל מקרה ישולם התשלום עבור הפל"ח גם אם נרכשה חלקת המגורים מרמ"י והחוכר קיבל חוזה חכירה מהוון.

בכל מקרה של מכירת הנחלה לא ישלם החוכר דמי הסכמה על חלקת המגורים, אולם אם הוא לא הצטרף להסדר הוא יחויב לשלם דמי רכישה על חלקת המגורים ודמי הסכמה על החלקות החקלאיות. על דמי הסכמה אין הנחת אזור. דמי ההסכמה על החלקות החקלאיות יעמדו על שליש משווי החלקות.

עם החתימה על חוזה חכירה על חלקת המגורים יגרע כל שטח חלקה א' מההסכם שנחתם עם הישוב החקלאי.

חוכרים שהעבירו זכויות בנחלה לאחר 9.6.11 וכן חוכרים שביקשו תוספת בניה או פיצלו מגרש לאחר התאריך הנ"ל ושילמו דמי הסכמה או דמי היתר, יוכלו להגיש בקשה להתחשבנות על פי החלטה זו. הבקשה תוגש תוך שנה מהפעלתה המלאה של החלטה 1553.

רו"ח, יוסי פרייברון –  – שמאי מקרקעין מטעם חברת נחלת אבות.

* אין ניתוח החלטה זה מהווה תחליף לחוות דעת עו”ד או יעוץ משפטי
* לפרטים ופגישה אישית ללא התחייבות – נחלת אבות 072-3950556

חברות שיווק וקידום