header

1000 מבנים יבילים יוצבו במרחב הכפרי

מבנים יבילים, המיועדים למגורים ולמבני ציבור, יוצבו בסמוך לישובים קיימים וישמשו לקליטת העולים מאוקראינה שעתידים להגיע לארץ עקב המלחמה.

הבאת המבנים הנה יוזמה של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית. בהמשך ישמשו המבנים כמתחמי קליטה למצבי חירום, ובתקופות שיגרה הם יושכרו.

חברות שיווק וקידום