header

תקודם תוכנית מתאר ארצית לאגירת אנרגיה סולארית

התוכנית(תמ"א 10/ ד/ 14), המקודמת על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, תסדיר הליכי תכנון להקמת מתקני אגירת חשמל, שיספקו אנרגיה מתחדשת בשעות בהן אין ייצור סולארי (שעות הלילה, מצבי עננות כבדה), ותייעל את התהליך.
תינתן עדיפות למתקני אגירה שיקלטו חשמל מיצרני חשמל שונים, ויבנו בשטחים המיועדים לפיתוח ובסמוך למתקני רשת החשמל. התוכנית אמורה להביא להרחבת ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות תוך ייעול השימוש בקרקע.

חברות שיווק וקידום