header

תמרור אזהרה לבעלי נחלות! פסק הדין המשמעותי ביותר למגזר החקלאי ב-2021

פסק דין קלקודה, הנוגע לחברי כפר טרומן, עוסק בשימושים בלתי מורשים בנחלות. פסק דין זה, שניתן בבית המשפט העליון, קובע כי בנסיבות מסוימות רשאית רמ"י לבטל את הסכם החכירה ולקבל חזרה את הנחלות, לרבות חלקות המגורים, לצד תשלום דמי שימוש בדיעבד הכוללים "רווח יזמי". לקיחת הנחלות נעשית ללא חובת תשלום דמי פיצוי לבעלי הנחלה.

פסק דין תקדימי זה, הקובע כי לרמ"י היכולת לבטל הסכם חכירה לדורות ולא רק במקרים קיצוניים  – צריך להדיר שינה מעיני כל חקלאי שאינו מסדיר את נחלתו, ועלול למצוא את עצמו יום אחד חסר כל.

עכשיו, יותר מתמיד, ברור כי חייבים להסדיר שימושים חורגים בהסכמה וללא שהות.

זה בידכם וזה אפשרי!

הליך הסדרה חוקי ומוסכם עשוי להיות מורכב, מסובך ומלא קשיים, ובתוך כל זאת, לחברת נחלת אבות הידע, הניסיון המקצועי והיכולת לבצע זאת עבורכם.

אל תחכו, התקשרו עכשיו.

חברות שיווק וקידום