header

תביעתו של חקלאי להחזר קנס מבעל העסק לו השכיר מחסן- נדחתה

בעל נחלה ממושב גנות, שהשכיר מחסן על קרקע חקלאית, נקנס על ידי רמ"י ב110 אלף שקל בגין שימוש חורג, וביקש לחייב את השוכר לקיים את החוזה ביניהם בו נקבע כי על השוכר לשאת בקנסות עתידיים בגין השימוש, באם יוטלו כאלו. שופט בית המשפט השלום ברמלה, זכריה ימיני, קבע שהסכם השכירות נוגד את חוק ההתיישבות וחייב את החקלאי בשכר טרחת עורך דין.
חוק ההתיישבות קובע כי מי שמחזיק קרקע חקלאית לא ינהג בה שימוש חורג אלא על פי היתר בכתב משר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך.
קניסה זו מצטרפת למגמה הולכת ומחמירה של החרפת היחסים בין רמ"י לבעלי הנחלות בשנים האחרונות, ראו מקרה בג"צ כפר טרומן ולקיחת שטחים ללא פיצוי ממושבי בני ציון ובצרה.
מה ניתן לעשות? באם בעל הנחלה היה מסדיר את נחלתו ומעגן בתכנון תבע"י את השימושים הללו, או את חלקם, היתה נמנעת ממנו הסתבכות שכזו.

חברות שיווק וקידום