header

שינוי מפת אזורי עדיפות לאומית- תשפיע על גובה דמי ההיוון

עוד חמישה חודשים, בפברואר 2022, תשתנה מפת האזורים בעלי עדיפות לאומית ושל הישובים הכלולים בה.

דיון בישיבת הממשלה,שעסקה בעריכה מחודשת של  אזורי העדיפות הלאומית, הסתיים בפשרה, לפיה,ההטבות באזורי עדיפות לאומית שאושרו בתקופת ממשלת נתניהו, יוארכו לעוד 5 חודשים.

בזמן זה יוקם צוות מקצועי שיקיים דיון מקצועי ופוליטי ויגבש מפה חדשה של  אזורי עדיפות לאומית.

לבעלי משקים באזורי עדיפות לאומית מומלץ להזדרז ולהיכנס להליך הסדרה בנחלה לפני שינוי מפת ההטבות, שכן, אם הגדרת אזור העדיפות תבוטל, המשמעות המיידית תהיה התייקרות דמי ההיוון.

חברות שיווק וקידום