header

עידכונים מרשות מקרקעי ישראל

מאת: מרום גולי, כלכלן ושמאי מקרקעין – חברת נחלת אבות

הגשת שומה חדשה בהליך השגה שניה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את האפשרות להגיש שומה חדשה במסגרת הליך השגה שניה.
כידוע, רמ"י מאפשרת לבעל זכויות בקרקע להגיש השגת שמאית על ערכי השווי.
בעל זכויות שוכר את שירותיו של שמאי מקרקעין המכין שומת השגה וזאת מופנית להשגה ראשונה בפני השמאי הממשלתי.
לאחר קבלת הכרעה בהשגה ראשונה, לבעל הזכויות הזכות להגיש השגה שניה בפני וועדת השגות.
לעיתים, בעל הזכויות מעוניין להגיש שומת השגה חדשה מטעמו לוועדת השגות, ולא את שומת ההשגה שהוצגה מטעמו במסגרת ההשגה הראשונה. אפשרות זו, כאמור, אושרה כעת.

מנגנון פנים ממשלתי לערעור על שומת השמאי הממשלתי
חלק משומות המקרקעין לצורך קביעת השווי מבוצעות על ידי השמאי הממשלתי ולא על ידי שמאים מטעמים רמ"י.
לעיתים מתעוררות מחלוקת בין השמאי הממשלתי לבין רמ"י, עוד בטרם הגשת השומה ליזם בעסקה.
הוחלט להקים מנגנון פנימי שידון במחלוקת ויתן פתרון להם בדיון מקצועי פנים ממשלתי.

מסלול מיוחד להסדרת שימושים חורגים במושבים:
מועצת רמ"י אישרה מסלול מיוחד להסדרה גורפת של שימושים חורגים. במסגרת המסלול החדש תינתן הנחה של 20% בדמי השימוש. המסלול יתנהל מול האגודה תוך מעורבות מלאה של האגודה ולקיחת אחריות, בכל הליך ההסדרה והתשלום של השימושים החורגים. היקף ההסדרה הינו משמעותי הכולל את כלל השימושים במפרים בחלקות ב' ו- ג', ואת הסדרת לפחות 80% מהמשקים החקלאיים.

הארכת הטבה 4 שנים דמי שימוש למי שהגיע לגיל פנסיה:
כידוע, רמ"י מאפשרת הטבה של תשלום דמי שימוש עבור 4 שנים בלבד לבעלי זכויות אשר הגיעו לגיל פנסיה.
הטבה זאת הוארכה בשנתיים, עד ליום 31/12/2022.
בנוסף, הוחלט כי ההטבה תינתן לבעלי זכויות שהגיעו לגיל 62.

וועדה לבחינת נושאים הקשורים לנחלות:
הוחלט להקים וועדה שתבחן את האפשרות להתיר השכרת יחידות דיור בחלקת המגורים. כידוע, כיום רמ"י לא מאפשרת השכרת יחידות מגורים בנחלה.
בנוסף, תבחן הוועדה את החלת הנחות האזור על שימוש התעסוקה הלא חקלאית וכן הרחבת השימושים המותרים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים.
כיום מותרים להשכרה שימושים בהתאם לרשימה שאושרה ע"י רמ"י כשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי אשר אינם תחרותיים לעיר ומיקומם הטבעי הוא ביישוב חקלאי.
הרחבת השימושים תאפשר לבעלי הנחלות מקור הכנסה נוסף, על ידי הכשרת מבני פל"ח והשכרתם לצד ג'.

חברות שיווק וקידום