header

משרד החקלאות מקדם תקנות לפיהן ייאסר שימוש בלולי כלובים בענף הלול

משרד החקלאות מקדם תקנות לפיהן עד שנת 2027 ייאסר שימוש בלולי כלובים בענף הלול. המהלך, שנועד לקדם את רווחת בעלי החיים, יציב את ישראל בשורה אחת עם האיחוד האירופי.

רפורמות קודמות של שדרוג הלולים מבחינה סביבתית, תברואתית וכלכלית לא יושמו, וגם כעת טרם נקבעו אמות מידה לתנאי החזקתן של תרנגולות מטילות.

מבחינת החקלאים המעבר ללולי מעוף דורש התארגנות ותכנון קדימה, ותידרש הקצאה של שטחים לגידול מחוץ למושבים.

לחקלאים המבקשים לבנות לולים בשנים הקרובות, מוטב לקחת בחשבון חדשות אלה.

חברות שיווק וקידום