header

למועצות המקומיות סמכות בקביעת אופי ההרחבות הקיבוצים

פסק דין, שניתן לאחרונה, בתביעה שהגישה חברה קבלנית נגד קיבוץ רוחמה, ממחיש את השינוי שעוברות ההרחבות בקיבוצים. שלא כבעבר, אז נבנו במהירות הרחבות גדולות,  הנטייה כיום לתכנן הרחבות מצומצמות ולבצע בלוח זמנים מדורג המאפשר פיתוח תשתיות ושירותים מוניציפאליים והשתלבות טובה יותר של התושבים במרקם הקהילתי. כמו כן, פסק הדין מרחיב את סמכותן של המועצות האזוריות בקביעת היקף וקצב הבניה בקיבוצים שבשטחן.

בדיון התברר, שהמועצה האזורית שער הנגב, התנתה את חתימתה על הסכם בנית ההרחבה בקיבוץ רוחמה, בכך שהבניה תיעשה בשלבים שימשכו בסה"כ 15 שנה ולא 7 שנים כפי שנקבע בהסכם. החברה הקבלנית טענה שהקיבוץ והמועצה עשו יד אחת כדי לבטל את הסכם ההתקשרות. השופט לא השתכנע שכך היה, ובפסק הדין קובע כי הקיבוץ אינו יכול לכפות על המועצה פיתוח תשתיות ציבוריות, ומחובתה של זו לבחון לעומק את ההשלכות הנובעות מהרחבת קיבוץ קיים.

 

חברות שיווק וקידום