header

לועדות הערר המחוזיות לתכנון ובנייה- סמכות להחליט במקום הוועדה המקומית

ועדות הערר המחוזיות לתכנון ולבניה קיבלו לאחרונה חיזוק מבית המשפט העליון, שקבע שהוועדות מוסמכות לדון בנוסף לעררים הקשורים בהיתרי בנייה, שימושים חורגים, הקלות, תשריטי חלוקה ותוכניות מתאר גם בסוגיות משפטיות הנובעות מהחלטות הועדה המקומית, ולהחליט באותן סוגיות מחדש.
"חיזוק מעמדה של ועדת הערר וסמכותה לבקר את החלטות הוועדות המקומיות" קובע עו"ד ד"ר קייס נאסר ב'גלובס' מבטיח למי שנפגע מהחלטה של ועדת מקומית אכסניה מינהלית, שיפוטית ומקצועית אחת, שישטח בפניה את תלונותיו נגד החלטת והתנהלות הוועדה המקומית".
למרות הקושי להתדיין מול ועדות הערר עקב פערי כוחות וידע מקצועי, התחזקותן יוצרת שינוי לטובה באיכות ההחלטות המתקבלות בוועדות המקומיות.

חברות שיווק וקידום