header

זכותו של בר-רשות בנחלה – אינה זכות קניינית

פסק דין שהתקבל לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, הוא תזכורת לכך שבר רשות רשאי להעביר את זכויותיו בקרקע ליורשיו רק בהסכמת בעל המקרקעין, דהינו מדינת ישראל. זכותו של בעל הרשות אינה זכות קניינית, כלומר, הזכות שניתנה לו לשימוש בקרקע ניתנה ללא תשלום ומשום כך היא ניתנת לביטול בכל עת, בהתאם לנסיבות.

פסק הדין האמור עסק בחלוקת נחלה בין יורשים עקב תביעה של אחד היורשים לחלוקה לא שוויונית בנחלה. התביעה נדחתה והתובע חויב בהוצאות המשפט. המסקנה המתבקשת היא שהסדרת הנחלה טרם הורשתה היא חובה מוסרית לשמירת אחדות המשפחה גם בדורות הבאים.

חברות שיווק וקידום