header

ה "פליק פלאק לאחור" של רמ"י בנוגע לאגירת אנרגיה סולארית

סכנת עצירה לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בשטחים חקלאיים, בעקבות שינוי אופן חישוב התמריצים הנוגע לשימוש בקרקעות. עד כה, קבעה רמ"י, שרק עשירית מהשטח שעליו יבנה פרויקט אגירת אנרגיה סולרית יחשב כשטח תעסוקה ומסחר, ואילו כעת נקבע, שכל שטח הפרויקט יגרע ממכסת שטחי התעסוקה והמסחר. מאחר ושטחים אלו הינם שטחים מצומצמים יחסית ובעלי ביקוש גבוה, הרי שהשינוי יקטין בצורה דרמטית את התמריץ של האגודות החקלאיות להקים פרויקטי אגירה, ולהעדיף חלופות משתלמות יותר. מהלך זה יפגע משמעותית בהחלטת הממשלה מאוקטובר 2020 הקובע יעד שבועד שנת 2030  30% מייצור החשמל בישראל יגיע מאנרגיות מתחדשות.

חברות שיווק וקידום