header

הקלות משמעותיות בקבלת היתר לבניית ממ"ד

בשורה אמיתית למבקשים לבנות ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) למבנה המשמש למגורים ואשר מחויב על פי חוק בממ"ד: המועצה הארצית אישרה הקלות שיאפשרו למגן בצורה מהירה מבני מגורים שאין להם מיגון. ההקלות נוגעות לצמצום רגולציה, לוחות זמנים ועלויות הליכי הרישוי שכן המסמכים שידרשו להגשת ההיתר צומצמו רק לסוגיות בטיחות המבנה. השינוי הגדול נוגע לביטול הדרישה להסרת חריגות בנייה כתנאי לקבלת ההיתר, ולכך שהטיפול בוועדות, בבקשות לבניית ממ"ד במבנים עם חריגות, לא יעוכבו.

 

חברות שיווק וקידום