header

הסדרת מבני מגורים בשטחי מרעה

עברה בקריאה טרומית הצעת החוק להסדרת מגורים בשטחי מרעה. הצעת החוק מבקשת לאפשר מתן היתרים למגורים לבעלי העדר ומשפחתם הגרעינית, וכוללת התייחסות לאופי המבנה שיוקם ולמזעור הפגיעה בסביבה. החוק מבקש לסייע להתמודדות עם הפשיעה החקלאית ויאפשר נוכחות של המגדלים בכל שעות היממה בסמוך לעדרים. בחסותו יינתנו בדיעבד היתרים למבני מגורים וכך למעשה בכך יוסדר מעמדן של עשרות חוות בודדים שהוקמו ברחבי הארץ.

במשרד להגנת הסביבה הביעו חשש כי אישור החוק יצור מנגנון עוקף לחוק התכנון והבנייה, ויאלץ את ועדות התכנון המקומיות לאשר הקמת חוות בודדים למרעה גם כשהדבר מנוגד לתוכנית המתאר הארצית.

חברות שיווק וקידום