header

אושרה בניה למגורים על קרקע חקלאית

רמ"י אישרה החכרת קרקעות מדינה חקלאיות ושטחים פתוחים למגזר הפרטי. הזוכים במכרז יצטרכו לשנות את יעוד הקרקע, לקרקע למגורים, ולאחר מכן יוכלו לבנות ולמכור את הדירות. ההחלטה מאפשרת למדינה להוציא לשוק הפרטי כל קרקע שאינה מתוכננת.

בד בבד, אושר המשך קידום תוכניות בניה על קרקעות חקלאיות המשמשות כיום קיבוצים ומושבים, ואשר אותן פדתה רמ"י מ 2016 כ 2.4 מיליארד שקלים. רמ"י תמשיך במתן תמריצים לבעלי זכויות שהשיבו את הקרקע לצד נקיטת צעדים מנהליים כלפי מי שלא יחזירו את הקרקע במועד. באישור החדש הוכנס תיקון לפיו יינתן פיצוי גם על קרקע שאינה מעובדת.

לחקלאים תינתן זכות לרכוש כ- 25% מהקרקע בפטור ממכרז.

חברות שיווק וקידום