header

הצעת תיקון החלטה 1458

תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הצעת תיקון החלטה 1458

מאת: יוסי פרייברון – שמאי מקרקעין, חברת נחלת אבות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 הונחה על שולחן המועצה הצעת החלטה לעידוד הסדרת הפעילות הלא מוסדרת בנחלות ככל ואלו פעילויות לא חקלאיות בחלקת המגורים של הנחלה.

ההחלטה שטרם קיבלה תוקף מציבה מספר תנאים לקבלת ההקלות :

1. בעל הנחלה יסדיר את השימושים הלא מוסדרים תוך שנתיים.

2. עבור השימוש בעבר ישלם בעל הנחלה דמי שימוש בגובה של 6% משווי הקרקע לשנה עבור תקופה של 4 שנים לאחור מיום תוקף ההחלטה ובסה”כ עד 24% עבור תקופת העבר.

3. עבור התקופה מיום קבלת ההחלטה ועד ההסדרה ישולמו דמי שימוש על השימוש בפועל של 6% לשנה או חלק יחסי בהתאם עבור חלק משנה.

4. ההסדר תקף לשנתיים, לאחר מכן ממי שלא הסדיר את השימושים תגבה רמ”י דמי שימוש לכל תקופת השימוש לאחור או ל 7 שנים לאחור אם רשות מקרקעי ישראל ידעו על השימוש וטרם נקטו באמצעים נגד המשתמש.

ההחלטה אושר בישיבת המועצה כך שההקלות תקפות רק לבעלי נחלות שעברו את גיל הפנסיה ומעוניינים להסדיר את השימושים הבלתי מוסדרים בנחלה, לכל השאר יוסדרו הפעילויות רק בתשלום של 6% לשנה משווי הקרקע לכל תקופת השימוש או ל 7 שנים כאמור לעיל.

על פי ההחלטה, החלטת מועצה מספר 1458 בדבר פעילות לא חקלאית תתוקן ולאחר אישורה הסופי תתאפשר פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה בתנאים הבאים:

1. זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית יישארו תמיד כחלק בלתי נפרד מהנחלה.

2. השימושים לפעילות לא חקלאית (פל”ח) אושרו בתכנית תקפה או בשימוש חורג.

3. שטח הבנוי לפל”ח לא יעלה על 500 מ”ר.

4. המבנה לפל”ח ימוקם בתוך חלקת המגורים. על פי ההחלטה בתנאים מסוימים המופיעים בהחלטה ניתן יהיה למקם מבנה לפעילות לא חקלאית בשטח חלקה א’ מחוץ לחלקת המגורים.

התנאים לאישור פעילות לא חקלאית יהיה הסדרת חובות העבר ותשלום דמי חכירה.

דמי חכירה עבור הקרקע לפעילות לא חקלאית יהיו בגובה של 91% משווי הקרקע עליה נבנה המבנה לפל”ח  או 46% במידה ובעל הנחלה שילם היטל השבחה על הפעילות הלא חקלאית. היטלי השבחה משלמים במידה והפעילות הותרה ע”י תכנית שאושרה לאחר רכישת הנחלה או ע”י שימוש חורג.

עבור חובות העבר על שימושים לא מוסדרים ישלם בעל הנחלה דמי שימוש בגובה 6%  לשנה משווי הקרקע עבור כל שנת שימוש בעבר או ל 7 שנים לאחור כאמור לעיל.

במידה ובעל הנחלה עבר את גיל הפנסיה הוא ישלם רק 4 שנים לאחור .

על שימושי פעילות לא חקלאית למעט שימושי קיט אין הנחות אזור .

בעל זכויות שביצע עסקה מול רשות מקרקעי ישראל בהתאם להחלטה זו יוכל גם להשכיר את מבנה הפל”ח לשימושים בעלי זיקה חקלאית בהתאם לרשימה שתקבע ע”י רמ”י.

* אין ניתוח החלטה זה מהווה תחליף לחוות דעת עו”ד או יעוץ משפטי

* לפרטים ופגישה אישית ללא התחייבות – נחלת אבות 5278*

חברות שיווק וקידום