header

היטל השבחה בנחלה חקלאית

מאת: מרום גולי, כלכלן ושמאי מקרקעין – חברת נחלת אבות

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעלים של מקרקעין או מחוכר לדורות בעקבות שינוי תכנוני שאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, והביא בכך לעלייה בשווי המקרקעין. השינוי התכנוני מבוצע על ידי מתן אחד מהאישורים הבאים: אישור תוכנית בניין עיר, אישור הקלה או אישור שימוש חורג.

גובה ההיטל מהווה מחצית (% 50) מההשבחה, ומועד התשלום הוא מועד ”מימוש הזכויות“ אם במכר או במימוש הזכויות בפועל.

במשך עשרות שנים ברי רשות בנחלות חקלאיות לא חויבו בהיטל השבחה משום שבהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה התשכ“ה – 1965, נקבע כי רק בעלים או חוכר לדורות יהיו חייבים בהיטל השבחה.

בפס“ד תקדימי שניתן ביום 14.9.3 על ידי ביהמ“ש העליון ברע“א 05/725 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון נ‘ עוזי ושפרה בלוך ואח‘, קבע בית המשפט העליון כי מבחינה מהותית מעמדם של ברי הרשות בחוזה תלת-שנתי מתחדש זהה למעמדם של מתיישבים בעלי חוזה חכירה לדורות, ולפיכך יש להטיל עליהם את תשלום היטל ההשבחה.

בעקבות החלטת בית המשפט בעניין בלוך החלו ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, ביניהן ”דרום השרון“ לגבות היטלי השבחה במימוש זכויות, זאת הן בעת מימוש מלא במכר של נחלות והן בעת מימוש זכויות חלקי באישור תוספות בנייה בנחלות, הקלות, פיצולי מגרשים מנחלות ואישורים לשימוש חורג.

בעת מימוש זכויות מלא באמצעות מכירת נחלה, יחויב המוכר בתשלום היטל השבחה בגין אישורן של תוכניות משביחות שאושרו לאורך השנים בנחלה. ב“דרום השרון“ אושרו במרוצת השנים מספר תוכניות משביחות שלהן נדרש תשלום היטל השבחה, כגון: תוכנית המתאר שד/1000, תוכנית שד/1000/ב המאפשרת הקמת בריכות שחייה, תוכנית שד/1000/א/1 המתירה שימושי פל“ח, וכן תוכניות מפורטות בכל אחד מהמושבים.

בעת מימוש זכויות חלקי באמצעות בקשה להיתר מחויב המוכר בתשלום היטל השבחה בהתאם לבקשה להיתר שהוגשה לוועדה. בהקשר זה יצוין כי עד לפס“ד בלוך שילם בעל הזכויות לרשות מקרקעי ישראל תשלום בשיעור של % 91 משווי הקרקע במועד אישור הבקשה.

כיום, עם הטלת החיוב בהיטל השבחה משלם בעל הזכויות היטל השבחה בשיעור של % 50, וכן משלם דמי היתר לרמ“י בשיעור של % 46 משווי הקרקע. החיוב בהיטל השבחה, הן במכירת נחלה והן באישור בקשה להיתר, הינו מהותי ועשוי להיאמד במאות אלפי שקלים. משכך, טרם מכירת נחלה ו/או הגשת בקשה להיתר בנחלה, מומלץ לבדוק אם חלה חובת תשלום היטל השבחה, וכל שכן מה הסכום שיידרש לתשלום.

* אין ניתוח החלטה זה מהווה תחליף לחוות דעת עו”ד או יעוץ משפטי

* לפרטים ופגישה אישית ללא התחייבות – נחלת אבות 5278*

חברות שיווק וקידום